سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز نور 
مترجم 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز نور 
محقق 
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
دفتر مقام معظم رهبرى 
مترجم 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دار الحدیث 
مترجم 
 
 
علمی،پژوهشی