معرفت شناسی مقارنه ئی بین سهروردی و علامة طباطبائی
58 بازدید
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده مسعود أمید و اینجانب ترجمة کردم در مجلة حکمت متعالیة در انگلستان چاپ شده در سال 2002